Lẻn ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴏ̛ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ʙɪ̣ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19 đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴀ̣ sᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ 29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 14/5, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜɪᴇ̣̂ɴ – ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴏɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ, Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 37 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đɪ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́. Dᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ʙᴀ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ 37 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴏɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̃ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ ʟᴜ́ᴄ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 13/5 đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ 29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Kʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xɪɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ. 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ “đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ” ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ 29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ, ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 37 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴇ̂̀ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Aɴ.

Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ 3 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ.

Tᴏᴀ̀ɴ xᴀ̃ Pʜᴏɴɢ Hɪᴇ̂̀ɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 9/5 sᴀᴜ ᴋʜɪ “ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ 3262” đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ xᴀ̃.

Tʜᴇᴏ Vᴏ̃ Tʜᴀ̣ɴʜ

Nguồn ᴠɴᴇxᴘʀᴇss.ɴᴇᴛ

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc

Trả lời